OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se uplatní pro obchodní styk mezi prodávajícím (dále „jen prodávající“) a jinou fyzickou osobou („dále jen kupující“)  při nákupu knih a elektronických knih v internetovém obchodě prodávajícího na internetové adrese: www.nectito.cz. Obchodní podmínky vymezují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami kupujícím se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že je kupující právnickou osobou nebo při objednávání jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se tyto obchodní podmínky neuplatní. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

I.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky zaslané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu na internetových stránkách www.nectito.cz jsou závazné. Objednávka zároveň slouží jako závazný návrh kupní smlouvy.

Před podáním každé objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen vyplnit údaje požadované v objednávce pravdivě. Údaje vyplněné v objednávce může kupující před odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit.

Potvrzením objednávky prodávajícím dochází k uzavření smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Potvrzení objednávky obdrží kupující e-mailem, který mu prodávající zašle na internetovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

II.

Ceny zboží a platby

Všechny uvedené ceny zboží jsou konečné včetně DPH. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se termínem „kupní cena zboží“ kromě ceny zboží i případné náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cenu zboží může kupující uhradit pouze bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího 1636995028/3030 prostřednictvím platebního systému GOPAY s.r.o.

Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží předem.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

III.

Dodací  lhůta a způsob dodání

Dodací lhůta činí u zboží na skladě zpravidla 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

Způsob dodání:

Prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícím kupujícímu, který obsahuje odkaz ke stažení.

IV.

Odstoupení od smlouvy

V případě nákupu elektronické knihy kupující bere na vědomí, že NELZE ODSTOUPIT od kupní smlouvy a že se v tomto případě uplatní § 1837 písm. l) Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), podle kterého platí, že: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.“

V.

Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 2095 a násl., § 2099 a násl. a § 2161 a násl. občanského zákoníku).

Dle § 2095 občanského zákoníku platí, že:

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Dle § 2099 občanského zákoníku platí, že:

(1) Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

(2) Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

Dle § 2103 občanského zákoníku platí, že:

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Dle § 2106 občanského zákoníku platí, že:

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

  1. a)na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. b)na odstranění vady opravou věci,
  3. c)na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. d)odstoupit od smlouvy.

Dle § 2107 občanského zákoníku platí, že:

(1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Dle § 2161 občanského zákoníku platí, že:

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  1. a)má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. b)se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. c)věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Dle § 2165 občanského zákoníku platí, že:

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Dle § 2169 občanského zákoníku platí, že:

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Dle § 2170 občanského zákoníku platí, že:

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Dle § 2171 občanského zákoníku platí, že:

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit buďto písemně na adrese sídla prodávajícího Nádražní 1797/36, 785 01, Šternberk nebo elektronicky na emailové adrese prodávajícího www.reklamace@nectito.cz. Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o koupi, označit a specifikovat vady věci, popsat jejich projevy a vliv na funkčnost věci.

Dle § 2106 občanského zákoníku platí, že:

 (2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VI.

Další práva a povinnosti stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VII.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII.

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kontaktní údaje prodávajícího:

                Jakub Nasswettr,

                se sídlem: Nádražní 1797/36, 785 01, Šternberk

                Identifikační číslo osoby: 05878896

                email:  info@nectito.cz